Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus. Tietoala ry 2019-11-13

Tietoala ry

tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Työnantaja ei voi yksipuolisesti toteuttaa yrityskohtaista palkkaratkaisua. Työoikeuden asiantuntija Seppo Koskinen muistuttaa, ettei työnantajalle ole missään annettu oikeutta vaatia työntekijää avaamaan kassiaan. Nämä tasausvapaat on annettava täysinä vuoroina, mikäli paikallisesti ei toisin sovita. Palkansaajien mielenilmaus ensi viikon perjantaina on hänen mukaansa muistutus siitä, että nyt ollaan väärällä tiellä. Poissaolosta on annettava työehtosopimuksen sairausajan palkan maksamista koskevien määräysten mukainen selvitys. Tällöin ei työntekijän vuosilomaetuja vähennetä.

Next

Työehtosopimus ja virkaehtosopimus

tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Ty√∂ntekij√§lle pyrit√§√§n j√§rjest√§m√§√§n mahdollisuus lyhyeen tilap√§iseen poissaoloon, joka johtuu l√§hiomaisen kuolemasta ja hautajaisista. Ty√∂nantajan velvollisuudesta j√§rjest√§√§ ty√∂terveyshuolto s√§√§det√§√§n ty√∂terveyshuoltolaissa. Milloin ty√∂ ei ole vuoroty√∂t√§ tai ylity√∂t√§ ja ty√∂ntekij√§ joutuu tekem√§√§n sit√§ kello v√§lill√§, katsotaan t√§llainen ty√∂ iltaty√∂ksi sek√§ v√§lill√§ tehty ty√∂ y√∂ty√∂ksi. V√§likysymys on tapa pyrki√§ vaikuttamaan hallituksen p√§√§t√∂ksiin ja mittauttaa hallituksen luottamus ‚ÄĒ onko sit√§? Ty√∂ntekij√§ll√§, joka on adoptoinut alle kouluik√§isen lapsen, on oikeus saada kolmen kuukauden pituinen palkaton adoptointiloma. N√§in ty√∂ntekij√§ voi ty√∂nantajan m√§√§r√§√§m√§ll√§ tavalla osallistua vuosittain kolmen p√§iv√§n ajan osaamista lis√§√§v√§√§n koulutukseen. Lis√§ty√∂t√§ on ty√∂, jota tehd√§√§n s√§√§nn√∂llisen ty√∂ajan ja pisimm√§n lainmukaisen s√§√§nn√∂llisen ty√∂ajan v√§lisen√§ aikana. Yritys voi harjoittaa my√∂s myynti√§, huoltoa ja asennusta.

Next

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus hyväksyttiin

tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Työnantajan on tällöin annettava selvitys niistä periaatteista, joilla matkustaminen vapaa-aikana on huomioitu. Työntekijän vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan. Tarkastuksen tapahtuessa työntekijän vapaa-aikana maksetaan hänelle ylimääräisistä kuluista summa, joka vastaa sairausvakuutuslain mukaista vähimmäispäivärahaa. Yksityisen sektorin sopimukset solmii ekonomien puolesta. Palkanmaksun edellytykset Säännöllisen työajan palkkaa ei vähennetä seuraavissa tapauksissa, edellyttäen että tarkastukset ja tutkimukset on järjestetty työajan tarpeetonta menetystä välttäen ja ettei tarkastuksia ole voitu hoitaa työajan ulkopuolella ja että niistä on ilmoitettu etukäteen työnantajalle.

Next

09.02.2012 3/2012

tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Edellä olevan poissaolon takia ei työntekijän vuosilomaetuja vähennetä. Tarkoituksena on, että paikallisissa keskusteluissa käsitellään palkkauksen oikeellisuutta ja mitä toimenpiteitä palkkauksen ylläpito mahdollisesti vaatii. Työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä. Työehtosopimuksen liitteen 2 Pöytäkirja paikallisesta sopimisesta poikkeustilanteissa mukaisilla edellytyksillä ja noudattaen pöytäkirjan menettelytapoja voidaan sopia myös liittojen sopimaa kustannusvaikutusta pienemmästä korotuksesta tai jättää korotus kokonaan tekemättä. Suurimman osan työehtosopimuksista voi tilata painettuna versiona.

Next

Työehtosopimus

tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Vuorotyötä varten laaditaan ennakolta työntekijöitä kuullen työtuntijärjestelmä, josta on tiedotettava työntekijöille vähintään kuukautta ennen jakson alkua. . Hän pitää mahdottomana, että hallitus voi sanella sopimusyhteiskunnassa sitä, mitä alakohtaisissa työehtosopimuksissa saa enimmillään sopia. Työntekijän sairastuessa samaan sairauteen 30 kalenteripäivän kuluessa työhön paluusta maksetaan sairausajan palkkaa seuraavasti: 30 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 31 Poissaolot ja sosiaaliset määräykset poissaolojaksot lasketaan yhteen ja niiltä maksetaan palkka kuin kyseessä olisi yksi sairastumisjakso palkka maksetaan kuitenkin sairausvakuutuslain karenssiajalta eli sairastumispäivältä sen ollessa työpäivä. Sopimuksen yhteydessä työnantajan tulee selvittää lomarahan maksamatta jättämisestä aiheutuvan kustannussäästön käyttöperiaatteet.

Next

Paikallinen sopiminen tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa

tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Voit lukea lisää Pam-lehden näköislehdestä. Henkilökohtaisilla perusteilla tapahtuvalla palkkojen porrastuksella on tarkoitus kannustaa ja palkita henkilöä hyvästä työsuorituksesta ja ammattitaidon kehittämisestä. Työnantaja selvittää työhön tulevalle uudelle työntekijälle alan järjestöja neuvottelusuhteet, sekä työpaikan luottamusmiehen. Jos työasioita koskeva soitto tapahtuu työntekijän vapaa aikana, suoritetaan hänelle korvauksena yksinkertainen tuntipalkka yhdeltä tunnilta. Työntekijälle pyritään järjestämään mahdollisuus lyhyeen tilapäiseen palkattomaan poissaoloon perheessä sattuneen äkillisen sairaustapauksen johdosta. Tämä etuus voidaan toteuttaa myös siten, että paikallisesti sovitaan erillisestä kiinteästä kuukausikorvauksesta. Määräaika tälle selvitystyölle on Kehittämisryhmä Osapuolet käsittelevät alakohtaisessa vuoropuhelussa toimialan asioita jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti.

Next

Paikallinen sopiminen tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa

tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Työntekijän palkka määräytyy pääsääntöisesti kuukausipalkkana. Tarkempi luku on noin puolet tästä. Tämä sopimus ei koske yrityksen johtoa eikä sellaisessa asemassa olevia, jotka edustavat työnantajaa tämän sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden työehtoja määrättäessä. Säännöllistä työtä ei tehdä sunnuntaina ja säännöllinen viikkotyöaika järjestetään viisipäiväiseksi. Työnantaja ei voi yksipuolisesti toteuttaa yrityskohtaista palkkaratkaisua.

Next

Yksityisen sektorin sopimukset

tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Näillä toimialoilla pääasiallista toimintaansa harjoittavien työnantajien palveluksessa on tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 31. Merkittävimmät uudet paikallisen sopimisen mahdollisuudet koskevat palkankorotusten toteuttamista. Yritys voi harjoittaa myös myyntiä, huoltoa ja asennusta. Laskettaessa säännöllisen viikkotyöajan täyttymistä viikkoylityön laskemisen perusteeksi otetaan huomioon myös matkustamiseen käytetyt tunnit työtuntijärjestelmän mukaisen vuorokautisen säännöllisen työajan enimmäismäärään saakka sellaisina matkustamispäivinä, jolloin säännöllinen vuorokautinen työaika ei muuten täyty. Ellei erän toteuttamistavasta sovita paikallisesti, osapuolet voivat pyytää liitoilta kannanottoa erän käsittelytavasta ja toteuttamisesta.

Next

Työehtosopimus

tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Edellä mainitun 0,6 % erän kohdentamisesta palkkausjärjestelmän mukaisesti neuvotellaan ja sovitaan luottamusmiehen kanssa tai ellei luot- 12 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 13 Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja tamusmiestä ole valittu, työpaikan työntekijöiden kanssa heidän yhdessä sopimallaan tavalla. Luottamusmiehestä, luottamusmiehen asemasta ja tehtävistä, luottamusmiehen työsuhdeturvasta ja luottamusmiehelle maksettavasta korvauksesta on sovittu luottamusmiessopimuksella liite 3. Työikäisen väestön väheneminen korostaa työurien pidentämiseksi suunnattujen toimien tärkeyttä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa sairausajan palkkaa työsopimuslaissa säädettyä 1+9 arkipäivää pidemmältä ajalta. Tehtävät ovat edellistä vaativampia tai monipuolisempia. Tavoitteena on kehittää avointa keskustelukulttuuria, tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaisuutta ja tuottavuuden kehittymistä yrityksissä.

Next

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Viikkoina, joille sattuu arkipyhä muulle arkipäivälle kuin lauantaille, lyhennetään säännöllisen työn määrää arkipyhän työaikaa vastaavalla määrällä. Se on sisällöltään työehtosopimusta vastaava tai sitä täydentävä. Oppisopimuksella olevan vähimmäispalkka on ensimmäisenä vuotena vähintään 75 % kyseisen tehtävän mukaisesta palkasta ja tämän jälkeen vähintään 85 % kyseisen tehtävän mukaisesta palkasta. Vaikka työehtosopimus on kattava, se tarjoaa kuitenkin myös varsin laajat mahdollisuudet sopia asioista paikallisesti, yritystasolla. Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä sekä kello jälkeen uudenvuoden aattona tehdystä ylityöstä suoritetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 150 %:lla ja sen jälkeisiltä tunneilta 200 %:lla korotettu palkka. Mikäli yritys on järjestäytynyt ja yrityksessä on valittu luottamusmies, luottamusmiehellä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa palkankorotusten jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.

Next